Kontaminanty PDF Tisk Email

Tabulka obsahuje kontaminanty, u kterých byla účinnost nanočástic Fe(0) již prokázána.Výčet kontaminantů tedy není konečný.

 

Skupina Název kontaminantu Další názvy kontaminantu
Chlorované methany Dichlormethan
Tetrachlormethan
Chloroform
Chlormethan
Freon 30, DCM
Freon 10, Halon 104
Freon 20, TCM
Freon 40, Methyl chlorid
Trihalomethany Bromdichlormethan
Tribrommethan
Dibromchlormethan
Dichlorbrommethan
Bromoform
DBCM
Chlorované ethany 1,1-Dichlorethan
1,1,1-Trichlorethan
1,1,1,2-Tetrachlorethan
1,1,2,2-Trichlorethan
1,1,2,2-Tetrachlorethan
Hexachlorethan
1,1-DCA
1,1,1-TCA
1,1,1,2-TCA, vinyl trichlorid

TeCA
HCB, perchlorbenzen
Chlorované etheny Tetrachlorethen
Trichlorethene
1,1-Dichlorethen
Trans-1,2-Dichlorethen
Cis-1,2-Dichlorothen
Chlorethen
PCE, Perchlorethen, Perc
TCE
DCE
t-DCE
c-DCE
VC, Vinyl chlorid
Chlorované benzeny Chlorbenzen
Dichlorbenzen
Trichlorbenzen
Tetrachlorbenzen
Pentachlorbenzen
Hexachlorbenzen
Fenylchlorid


Benzen tetrachlorid, TCB
PeCB
Perchlorbenzen, HCB
Další organické kontaminanty Trichlorfluorethan
1,2-Dibromethan
1,1,2-Trichlortrifluorethan
1,2-Dichlorpropan
1,2,3-Trichlorpropan
Trinitroglycerin
Nitrobenzen
2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen
2,3,4,5,6-Pentachlorophenol
n-Nitrosomethylamid
dichlordiphenyltrichlorethan
1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan
Molinát
Polychlorované bifenyly
Dioxiny
Freon 11

Freon 113
Propylen dichlorid

TNG
Mirbanový olej
TNT, Trinitrotoluen

DNMA
DDT
Lindan, HCH

PCB, PCBs

Inorganic

Arsen
Barium
Kadmium
Chrom
Měď
Olovo
Rtuť
Nikl
Nitráty
Perchloráty
Selen
Sírany
Uran
Uranyl
Zinek

As
Ba
Cd
Cr
Cu
Pb
Hg
Ni


Se
(SO4)2–
U
(UO2)+2
Zn